სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

ერთგულის პროგრამა

 

ერთგულში გაწევრიანება

 

 • პროგრამაში ჩართული იქნება თიბისი ბანკის ყველა კლიენტი (ფიზიკური პირი), რომელიც სარგებლობს ან/და ისარგებლებს  ქვემოთ ჩამოთვლილი სადებეტო ან საკრედიტო ბარათით;
 • პროგრამის ფარგლებში ქულების დარიცხვა მოხდება როგორც ბანკის ასევე პარტნიორი სავაჭრო ობიექტის მიერ. 
  • სადებეტო ბარათების შემთხვევაში ქულების დარიცხვა მოხდება მხოლოდ კონკრეტულ ერთგულ პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში და არა ბანკის მიერ. 
 • პროგრამის ფარგლებში ქულების დარიცხვა განხორციელდება როგორც ძირითად, ასევე მასზე მიბმულ დამატებით ბარათებზე;
 • ლოიალურობის პროგრამა არ მონაწილეობს საბანკო ბიზნეს ბარათებზე;
 • პროგრამაში გაწევრიანებისთვის საჭირო არ არის რეგისტრაციის გავლა, ვინაიდან  სს ,,თიბისი ბანკი“-ს (შემდგომში ,,ბანკი“) პლასტიკური ბარათის მფლობელი  ავტომატურად ხდება ლოიალურობის პროგრამის წევრი. 

 

ლოიალურობის პროგრამაში მონაწილე ბარათები:

 • ლოიალურობის პროგრამაში მონაწილეობას მიიღებს ბანკის კლიენტი ფიზიკური პირი, რომლიც უკვე ფლობს ან მომავალში ისარგებლებს ბანკის პლასტიკური საკრედიტო ბარათით.
 • საკრედიტო ბარათები  
  • პრაიმ/ერთგული ბარათი სტანდარტი
  • პრაიმ/ერთგული ბარათი კლასიკი
  • პრაიმ /ერთგული ბარათი გოლდი
  • პრაიმ/ერთგული ბარათი პლატინუმი
  • პრაიმ/ერთგული ბარათი სიგნიჩა
  • საკრედიტო უკონტაქტო სტიკერი

 

ქულების დაგროვება

 

 • ლოიალურობის პროგრამის ფარგლებში ბანკის კლიენტს ლოიალურობის ქულები დაერიცხება სავაჭრო და ელექტრონული კომერციის ობიექტებში თიბისის პოს ტერმინალზე ბარათით გადახდის შემდეგ.
 • დაგროვილი ქულებით  ნივთის/სერვისის შეძენისას კლიენტს ქულა არ დაერიცხება;
 • დარიცხული ქულა შეადგენს ბარათით გაკეთებული ტრანზაქციის თანხის პროცენტს. 
 • ქულების დარიცხვის ფორმულა განსხვავდება პლასტიკური ბარათის ტიპების მიხედვით, კერძოდ:
  • საკრედიტო ბარათები:  
   • სტანდარტი: 0.5%
   • კლასიკი: 0.5%
   • გოლდი: 0.75%
   • პლატინუმი: 1%
   • სიგნიჩა: 2%
   • საკრედიტო უკონტაქტო სტიკერი: 0.5%
 • თითოეული კლიენტისთვის ბანკის მიერ დარიცხული ქულების მაქსიმალური ოდენობა შეზღუდული არ არის;
 • კლიენტის მიერ განხორციელებული უნაღდო ანგარიშსწორებით დაგროვილი ქულების დარიცხვა მოხდება ყოველდღიურად;
 • სხვადასხვა ტიპის საბანკო ბარათით განხორციელებულ უნაღდო ანგარიშსწორებაზე კლიენტს დაერიცხება სხვადასხვა ოდენობის ლოიალობის ქულები. 
 • დაგროვილი ქულების აკუმულირება მოხდება კლიენტის ვირტუალურ, ლოიალურობის ქულების, ანგარიშზე 
 • დარიცხული ქულების დამრგვალება მოხდება მათემატიკურად, მეასედებამდე;
 • იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი შეასრულებს საბანკო ბარათით ტრანზაქციას, შემდეგ კი ეს ტრანზაქცია გაუქმდა (რევერსალი), მომხმარებელს არსებული ქულების ნაშთიდან ჩამოეჭრება გაუქმებულ ტრანზაქციაზე დარიცხული ქულების ოდენობა. 

 

ქულების განაღდება

 • ერთგულში ქულების განაღდების ფორმულა შემდეგია: კლიენტის მიერ დაგროვილი ყოველი 1 ქულა 1 ლარის ტოლია 
 • თუ პირობითად კლიენტს დაგროვილი აქვს 100 ქულა, ამ ქულებით მას შეუძლია 100 ლარის ღირებულების ნივთი/მომსახურების შეძენა ნებისმიერი საბანკო პლასტიკური ბარათის გამოყენებით;
 • დაგროვილი ქულების გამოყენება კლიენტს შეუძლია ნებისმიერი ოდენობით ხელ მისაწვდომი ქულების ბალანსის ფარგლებში;
 • დაგროვილი ქულების გამოყენება  შესაძლებელია ერთგულ პარტნიორ სავაჭრო ობიექტში 
 • ქულების განაღდება შესაძლებელია მომხმარებლის თიბისის ნებისმიერი პლასტიკური ბარათით
 • ქულების განაღდებისთვის სმარტ ბარათი აღარ იქნება საჭირო. 
 • ქულებით ნივთის/მომსახურების შეძენისას სავალდებულოა კლიენტის მიერ  პოს ტერმინალზე პინ-კოდის შეყვანა. 
 • შესაძლებელია ნივთის/მომსახურების შეძენა მოხდეს დაგროვილი ქულების განაღდების და თანხის გადახდის გზით. 

 

ქულებით სარგებლობის ვადა

 • სტანდარტულად დარიცხული ქულები:

სტანდარტული გადახდისას დაგროვებულ ქულებს ვადა აქვს, მისი დაგროვება/დარიცხვის დღიდან მომდევნო წლის ბოლომდე. მაგ. კლიენტმა სტანდარტული გადახდისას ქულები დააგროვა 2019 წლის იანვარში.დაგროვებულ ქულებს ვადა ექნება 2020 წლის ბოლომდე.

 • დანარჩენი ტიპის ქულები:

“გამარჯობა“ ქულებს ვადა აქვს 3 თვე. აქციების და სპეციალური კამპანიების შედეგად დაგროვებულ ქულებს, შესაძლოა ჰქონდეს განსხვავებული, აქციის პირობების შესაბამისი ვადა. (კლიენტს წინასწარ ეცნობება ინფორმაცია მოკლევადიანი ქულების შესახებ).

 

ინფორმაცია ქულების შესახებ

 • დაგროვილი ქულების შესახებ ინფორმაციის მიღება  შესაძლებელია შემდეგი არხების საშუალებით:
  • ფილიალი;
  • სატელეფონო სერვის ცენტრი;
  • TBC Pay;
  • ინტერნეტ ბანკი;
  • ერთგულის ვებ გვერდი: www.ertguli.ge
 • SMS-ით კომუნიკაცია:
  • ყოველი თვის პირველ კვირაში პროგრამაში მონაწილე ყველა კლიენტს  მოკლე ტექსტური შეტყობინებით (SMS-ით) ეცნობება შემდეგი ინფორმაცია:
  • ქულების ვადის გასვლამდე 2 კვირით ადრე მომხმარებელს გაეგზავნება შესაბამისი შემახსენებელი SMS შეტყობინება (შესაბამისი ქულების ოდენობის და ვადის გასვლის თარიღის მითითებით);
  • 2727-ზე სიტყვა ერთგული ან ertguli -ს გაგზავნის შემთხვევაში მომხმარებელი მიიღებს ინფორმაციას მიმდინარე მდგომარეობით ხელმისაწვდომი ქულების ოდენობის შესახებ.
  • ნივთის/ სერვისის დაგროვილი ქულებით შეძენისას კლიენტი SMS-ით მიიღებს შემდეგი  შინაარსის ინფორმაციას:
   • განაღდებული ქულების ოდენობის შესახებ;
   • ხელმისაწვდომი ქულების (ნაშთი) ოდენობის შესახებ. 

 

ერთგული შეთავაზებების ვებ გვერდი: www.ertguli.ge

 • პროგრამის ფარგლებში შექმნილ სპეციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული იქნება ერთგული პარტნიორი ობიექტების და ბანკის მიმდინარე შეთავაზებები.
 • ამავე ვებ გვერდზე მომხმარებელს შეუძლია იხილოს ინფორმაცია ერთგული პარტნიორი ობიექტების შესახებ
 • შესაძლებელია ახალი ერთგული საკრედიტო ბარათის აღება შეკვეთა 
 • ვებ-გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა ექნება მიიღოს ინფორმაცია:
  • ხელმისაწვდომი ქულების ოდენობის შესახებ; 
  • დარიცხული/განაღდებული ქულების ამონაწერი
 • დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ 

 

 

close icon search icon arrow