სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

ერთგულის პროგრამა

ლოიალობის პროგრამა ერთგული

 

ერთგულის ლოიალობის პროგრამაში ჩართვა შეუძლია თიბისის ნებისმიერ მომხმარეველს, რომელიც სარგებლობს ან ისარგებლებს თიბისის სადებეტო ან საკრედიტო ბარათით;

ლოიალობის პროგრამის ფარგლებში, ერთგული ბარათით ქულების დაგროვება შესაძლებელია თიბისის ნებისმიერ სავაჭრო ან ელექტრონულ ტერმინალზე.

ხოლო ერთგულის 300-ზე მეტ პარტნიორ კომპანიაში ერთგული ბარათით გადახდის შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტი ქულა გროვდება.

მომხმარებელი, რომელიც არ სარგებლობს საკრედიტო ბარათით, სადებეტო ბარათითაც შეძლებს ერთგული ქულების დაგროვებას კონკრეტულ პარტნიორ კომპანიებში, რომელთან თანამშრომლობაც სადებეტო ბარათებზე ქულების დაგროვებასაც მოიცავს.

პროგრამის ფარგლებში ქულები გროვდება, როგორც ძირითად, ასევე მასზე მიბმულ დამატებით ბარათებზე;

ლოიალობის პროგრამა არ ვრცელდება ბიზნეს ბარათებზე;

ლოიალობის პროგრამით სარგებლობისთვის არ არის საჭირო დამატებითი რეგისტრაცია, თიბისის ნებისმიერი მომხმარებელი ავტომატურად ერთვება ლოიალობის პროგრამაში.

ერთგულ ბარათზე დარიცხულის ქულის % დამოკიდებულია საკრედიტო ბარათის ტიპზე:

პრაიმ/ერთგული ბარათი სტანდარტი - 0.5%

პრაიმ/ერთგული ბარათი კლასიკი - 0.5%

პრაიმ /ერთგული ბარათი გოლდი - 0.75%

პრაიმ/ერთგული ბარათი პლატინუმი - 1%

პრაიმ/ერთგული ბარათი სიგნიჩა - 2%

 

ქულების დაგროვება

ლოიალობის პროგრამის ფარგლებში თიბისის მომხმარებელს ერთგული ქულები დაერიცხება თიბისის სავაჭრო და ელექტრონულ ტერმინალებზე, ბარათით გადახდის შემდეგ, 2-3 სამუშაო დღეში.

ერთგული ქულებით  ნივთის/სერვისის შეძენისას მომხმარებელს ქულა არ დაერიცხება;

საბარათე ტრანზაქციისას დარიცხული ერთგული ქულების მაქსიმალური მოცულობა შეზღუდული არ არის, გარდა ბენზინის კატეგორიისა;

07.02.2022-დან ბენზინის კატეგორიაში ერთ ტრანზაქციაზე დარიცხული ქულების მაქსიმალური მოცულობა შეადგენს 10 ერთგულ ქულას;

დაგროვილი ქულების აკუმულირება მოხდება კლიენტის ვირტუალურ, ლოიალობის ქულების ანგარიშზე;

დარიცხული ქულები დამრგვალდება მეასედებამდე;

ტრანზაქციის გაუქმების (რევერსალის) შემთხვევაში, დაგროვილი ერთგული ქულებიც ჩამოიჭრება;

წამახალისებელი პროექტის/პროგრამის განხორციელება, აგრეთვე  წამახალისებელი პროექტის/პროგრამის ფარგლებში კლიენტის კუთვნილ პლასტიკურ ბარათებზე ქულების დარიცხვა და/ან განაღდება არ წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას და შესაბამისად არ წარმოშობს კლიენტის უფლებას მოსთხოვოს ბანკს რაიმე სახის ვალდებულების შესრულება წამახალისებელ პროექტთან/პროგრამასთან/ქულების დარიცხვასთან / განაღდებასთან დაკავშირებით.

ბანკი უფლებამოსილია საეჭვო ტრანზაქციის შემთხვევაში მომხმარებელს არ დაარიცხოს საბარათე გადახდის / წამახალისებელი აქციის შედეგად დაგროვილი ქულები და/ან შეზღუდოს ბარათზე დარიცხული ქულების განაღდება / გააუქმოს დარიცხული ქულები;

ბანკისათვის მინიჭებული ეს უფლებამოსილება, ბანკს შეუძლია ასევე გამოიყენოს იმ შემთხვევაშიც, თუ კლიენტი ბარათს, რომელზეც ირიცხება ქულები, იყენებს სამეწარმეო მიზნობრიობით.

 

ქულების განაღდება

ლოიალობის პროგრამის ფარგლებში დაგროვილი 1 ერთგული ქულა = 1 ლარს.

დაგროვილი ქულების გამოყენება შესაძლებელია სრულად ან ნაწილობრივ.

დაგროვილი ქულების გამოყენება  შესაძლებელია ერთგულის პარტნიორ ობიექტებში.

ქულების განაღდება შესაძლებელია თიბისის ნებისმიერი აქტიური ბარათით.

ერთგული ქულებით გადახდა ციფრული საფულის (Apple Pay; Google Pay; Wallet) საშუალებით შესაძლებელი არ არის;

100 ლარზე მეტი ღირებულების ნივთის/მომსახურების ქულებით შეძენისას სავალდებულოა კლიენტის მიერ  სავაჭრო ტერმინალზე პინ-კოდის შეყვანა. 100 ლარამდე ტრანზაქციების შემთხვევაში, პინ კოდი არ მოითხოვება.

ნივთის/მომსახურების შესაძენად შესაძლებელია ერთგულ ქულებთან ერთად თანხის დამატებაც.

 

 

ქულებით სარგებლობის ვადა

დაგროვებულ ქულებს ვადა აქვს, მისი დაგროვება/დარიცხვის დღიდან მომდევნო წლის ბოლომდე. მაგ. თუ კლიენტმა სტანდარტული გადახდისას ქულები დააგროვა 2021 წლის იანვარში, დაგროვებულ ქულებს ვადა ექნება 2022 წლის ბოლომდე.

 

ინფორმაცია ქულების შესახებ

დაგროვილი ქულების შესახებ ინფორმაციის მიღება  შესაძლებელია შემდეგი არხების საშუალებით:

ციფრული ბანკი;

ერთგულის ვებ გვერდი: www.ertguli.ge  (Ertguli.ge-ზე რეგისტრაცია შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე: https://ertguli.ge/auth)

სატელეფონო სერვის ცენტრი;

ფილიალი;

 

SMS-ით კომუნიკაცია

ყოველი თვის პირველ კვირაში პროგრამაში მონაწილე მომხმარებლებს  მოკლე ტექსტური შეტყობინებით (SMS-ით) ეცნობება წინა თვეში დაგროვებული ქულების რაოდენობა.

ქულების ვადის გასვლამდე 2 კვირით ადრე მომხმარებელს გაეგზავნება შესაბამისი შემახსენებელი SMS  (შესაბამისი ქულების ოდენობის და ვადის გასვლის თარიღის მითითებით);

2727-ზე სიტყვა ერთგული ან ertguli -ის გაგზავნის შემთხვევაში მომხმარებელი მიიღებს ინფორმაციას ხელმისაწვდომი ქულების ოდენობის შესახებ.

ქულებით გადახდის შემთხვევაში მომხმარებელი SMS-ით მიიღებს განაღდებული და ხელმისაწვდომი ქულების შესახებ ინფორმაციას.

 

ertguli.ge-ზე შესძლებელია:

  • ერთგულის პარტნიორი ობიექტებისა და შეთავაზებების შესახებ ინფორმაციის მოძიება;
  • საკრედიტო ბარათი ერთგულის განაცხადის შევსება.
  • რეგისტრაცია/ავტორიზაცია
  • ავტორიზაციის შემდეგ, მიმდინარე ბალანსის და დაგროვილი ქულების ამონაწერის ნახვა
close icon search icon arrow